Vox Populi

Kellele teie kingiksite katuseraha?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

Loan     John Michael  03.07 kell 18:10
Laenukrediidiasutused säästsid mind, kui polnud lootustki (loancreditinstitutions00@gmail.com)

Tere, kõik siin foorumis olevad inimesed, olen John Michael
USA-st, ma ei suuda uskuda, et jumal tegelikult eksisteerib alles siis, kui mind lunastati ja päästeti rahalisest sidemest. Olin sattunud finantskriisi ja pidin maksma mõned arved. Proovisin abi otsida pankadest, kuid tulutult, proovisin abi otsida ka Internetist, vaid selleks, et kohtuda petturitega, kes teesklesid end eraviisiliseks laenuandjaks ja tegid mu 15000 dollarist lahti ega saanud mu laenu, alles siis, kui JUMAL tutvustas mind hr. Eelija sõber, kes päästeti rahalistest probleemidest ja hr Elijah andis talle 100 000,00 dollari suuruse laenu, nii et võtsin ta nõuande ja võtsin ühendust Moore Loan Company'ga ning ühe nädala jooksul anti mulle mulle 250 000 dollari suurune laen. ma soovitan kõigil, kes otsivad madalat 2% intressimääraga laenu. Teen seda seetõttu, et olen nii õnnelik, et olen finantssõltuvusest väljas ja olen jälle rõõmu täis ning elu on tänu Jumalale ja härra Eelijale lihtne. Laenukrediidiasutustega saate ühendust võtta aadressil (loancreditinstitutions00@gmail.com) VÕI WhatsApp: +393510483991

     elektritsaabtasuta blogspot com   02.12 kell 2:30
Eesti riik varastab
Venemaad esindava Eesti valitsuse juhtimisel
Eesti aastas kingib Venemaale
10 miljardit eurot tanklate ja gaasitorude kaudu.
1) Kui riik toodaks elektriautosid ja jagaks neid kodanikele omahinnaga siis Eesti igal aastal saaks rikkamaks 10 miljardi euro võrra.
2)Kui riik toodaks vesiniku autosid ja jagaks neid kodanikele omahinnaga siis Eesti igal aastal saaks rikkamaks 10 miljardi euro võrra. Vesiniku autod erinevad elektriautodest vaid akude poolest. Vesiniku autodel on akude asemel vesiniku element mida korra kuus laetakse s.o. ainsa laadimisega soidetakse kuu aega.
3)Kui paigaldada sisepõlemis mootoritele
HHO generaatorid mis eraldavad veest vesiniku ja juhivad selle mootorisse s.o. bensiini-diisli asemel kasutada autokütusena vett
siis Eesti saaks iga aasta rikkamaks 10 miljardi euro võrra.

Eestil puudub Politsei ja riik mis suudaks tagada riigikorda. Vene maffia mis tarnib gaasi ja kütust makse ei maksa.

2009 aastal Jarmo Tuisk kirjutas sedasi :"
Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit krooni, mis teeb 7500 krooni iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitas Jarmo Tuisk küsimuse."

Kui arvestada inflatsiooni ja seda,et rahakurssi pandi lambist,ning hinnad pandi laest siis selle aja 10 miljardit krooni on praegused 10 miljardit eurot.

Eesti tanklates on peamiselt vene bensiin ja diisel... Kui mitmeks tunniks jagub Eestis kütust hetkest mil toda enam maale ei tooda ? 24 tunniks ? 48 tunniks ? Kui transport ei toimi siis toidupoed ostetakse tühjaks 24 tunni jooksul. Meile pole tarvis lahingumasinaid aga on tarvis paigaldada masinate mootoritele hho aparaadid ja olla energiasõltumatud. Mootorile paigalda hho aparaat mis pooleldi eraldab veest vesiniku ,tekitab pruungaasi,mitte paukgaasi ja juhib selle mootorisse. Seega,bensiini ja diisli asemel kasutad vett.
Posted by elektritsaabtasuta.blogspot.com at 6:28 AM
9 comments:
elektritsaabtasuta.blogspot.com said...
1) Kui riik toodaks elektriautosid ja jagaks neid kodanikele omahinnaga siis Eesti igal aastal saaks rikkamaks 10 miljardi euro võrra.
2)Kui riik toodaks vesiniku autosid ja jagaks neid kodanikele omahinnaga siis Eesti igal aastal saaks rikkamaks 10 miljardi euro võrra. Vesiniku autod erinevad elektriautodest vaid akude poolest. Vesiniku autodel on akude asemel vesiniku element mida korra kuus laetakse s.o. ainsa laadimisega soidetakse kuu aega.
3)Paigaldagem sisepõlemismootoritele
HHO genekad mis eraldavad veest vesiniku ja juhivad selle mootorisse s.o. bensiini-diisli asemel kasutad vett.

September 5, 2019 at 2:44 PM
elektritsaabtasuta.blogspot.com said...
V
Venemaa maagaasi ja kütuse tarnijad makse ei maksa
täna, 16:47
Eesti maaülikooli tudengite ehitatud suruõhuauto tohib sõita suletud ruumis, sest heitgaase ei ole, ainult puhas õhk. Isegi müra ei ole, aeg-ajalt kostab ainult õhupalli lõhkemisele sarnanev paugatus. Suruõhul töötav auto ehk pneumobiil on tõsine tegija sest selle abil igal aastal Eesti saab rikkamaks 10 miljardi euro võrra sest vene bensiini-diisli ja maagaasi asemel saab kasutada vett ja suruõhku.
Paigaldagem sisepõlemismootoritele
HHO genekad mis eraldavad veest vesiniku ja juhivad selle mootorisse s.o. bensiini-diisli asemel kasutad vett.

September 11, 2019 at 8:51 AM
elektritsaabtasuta.blogspot.com said...
HHO genekas koosneb 30-st roostevabast terasplaadist
millede vahel on 1 mm paksused tihendid. Plaadid on + ja - laenguga,veele lisatakse soodat. Jne. Igatahes,vee muudab kütuseks.
HHO geneka paigaldad mootorile ja bensiini-diisli asemel.
valad paaki vett sest HHO eraldab veest vesiniku ja juhib selle mootorisse.
Kui riik toodaks HHO genekaid milliseid kasutatakse hoonete kütmiseks ja teisi mudeleid autode mootoritel vesiniku kütuse tootmise tarbeks,ning
elektriautosid siis igal aastal Eesti saaks rikkamaks 10 miljardi euro võrra.

September 12, 2019 at 8:31 AM
elektritsaabtasuta.blogspot.com said...
HHO genekas koosneb 30-st roostevabast terasplaadist
millede vahel on 1 mm paksused tihendid. Plaadid on + ja - laenguga,veele lisatakse soodat. Jne. Igatahes,vee muudab kütuseks.
HHO geneka paigaldad mootorile ja bensiini-diisli asemel.
valad paaki vett sest HHO eraldab veest vesiniku ja juhib selle mootorisse.
Kui riik toodaks HHO genekaid milliseid kasutatakse hoonete kütmiseks ja teisi mudeleid autode mootoritel vesiniku kütuse tootmise tarbeks,ning
elektriautosid siis igal aastal Eesti saaks rikkamaks 10 miljardi euro võrra.

September 12, 2019 at 5:31 PM
elektritsaabtasuta.blogspot.com said...
HHO genekas koosneb 30-st roostevabast terasplaadist
millede vahel on 1 mm paksused tihendid. Plaadid on + ja - laenguga,veele lisatakse soodat. Jne. Igatahes,vee muudab kütuseks.
HHO geneka paigaldad mootorile ja bensiini-diisli asemel.
valad paaki vett sest HHO eraldab veest vesiniku ja juhib selle mootorisse.
Kui riik toodaks HHO genekaid milliseid kasutatakse hoonete kütmiseks ja teisi mudeleid autode mootoritel vesiniku kütuse tootmise tarbeks,ning
elektriautosid siis igal aastal Eesti saaks rikkamaks 10 miljardi euro võrra.

September 12, 2019 at 5:32 PM
elektritsaabtasuta.blogspot.com said...
20 09 aa stal Jar mo Tu isk kirjutas sedasi :"
E estis ku lub igal aa stal au tokü tusele umbes 10 m iljardit kr ooni, mis teeb 7500 kr ooni iga inimese kohta (rinnal apsest rau gani). „See raha läheb naf taše ikide tasku sse. Milleks me neile seda küm nist maksame, kui nutika plan eerimise abil saak sime kõ ik oma sõ idud tehtud kod umaal too detud ener giaga?” püs titab Tu isk küsi muse."

September 23, 2019 at 5:27 PM
elektritsaabtasuta.blogspot.com said...
Eesti valitsused on riigile pannud toime korvamatu kahju hinnatõusu ehk inflatsiooni tekitamise abil.
Me tsiku ökoloogilise jalajälje on tekitatatud hinnatõusu ehk inflatsiooni tekitamise abil. Eesti valitsused on Eesti riigile ja loodusele tekitanud kahju triljonite eurode eest.
Inflatsiooni tekitatakse elektrivoolu-,naftasaaduste jms. sisendhindade tõstmise abil.
Elektri müümine on teinud Eesti vaeseks ja tekitanud met siku ökoloogilise jalajälje.
Eesti riik peab tagastama raha mille on kasseerinud elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektriarveid ja elektriliinide arveid.

September 25, 2019 at 3:33 PM
elektritsaabtasuta.blogspot.com said...
20 0 9 aa stal Jar m o Tu is k kirj uta s se da si :"
E es tis ku lub igal aa stal au t okü tusele u m bes 10 m ilj ardit kr ooni, m is te eb 75 00 kr ooni iga ini m ese kohta (rin nal apsest rau gani). „Se e ra ha läh eb naf ta še ikide tas ku ss e. Mil leks m e ne ile sed a kü m nist ma ks ame, kui nu tika plan eeri mi se abi l saak sime kõ ik om a sõ idud te htud kod uma al too det ud ener giaga?” püs tit as Ja r m o Tu is k küs i mu se."

September 25, 2019 at 3:45 PM
elektritsaabtasuta.blogspot.com said...
Eesti valitsused hinntõusu ehk inflatsiooni tekitamise abil on tekitanud metsiku ökoloogilise jälje.
Eesti riigi valitsused on tekitanud Eesti riigile ja loodusele kahjumit triljoneid eurosid hinnatõusu tekitamise abil.
Sisendhindade kergitamise abil tekitatakse hinnatõusu ehk
inflatsiooni.
Lisaks rahatrükkimisele ,millega tekitatakse hinnatõusu pankade kasumi tarbeks,kergitatakse sisendhindu inflatsiooni tekitamiseks.
Sisendhindadeks on elektrivoolu, kütuste,toorme hinnad jms.
Riik peab tagastama Eesti kodanikele raha mille riik on kasseerinud Eesti kodanikelt EE elektriarvete kaudu

     elektritsaabtasuta blogspot com   02.12 kell 2:25
https://youtu.be/AMlAOZArvA4


https://youtu.be/loDtI2c8LXw


https://youtu.be/M2SI5le_eEw


https://youtu.be/gnukyxWngcc


https://youtu.be/qxBqDlNv3KM


https://youtu.be/m9gwxEzgXpwEesti maksab varjatud maksudena Venemaale tanklate ja gaasitorude kaudu igal aastal 10 miljardit eurot
Bensiini-diisli ja vene maagaasi asemel saab hooneid kütta ja sisepolemismootoreis kütusena kasutada vesiniku mida saab tasuta vesiniku hho geneka abil.

HHO genekas toodab vesiniku koguses
mis kohe tarvitatakse,siis ei saa tekkida õnnetust.
HHO genekas paigaldatakse sisepolemismootorile, see asendab bensiini ja diisli vesinikuga. Ka hooneid saab kütta tasuta vesiniku hho geneka abil.

Oluliseim oskus on veest lahutada vesinikku. See on lihtne.

HHO genekas toimub elektrolüüs mis jagab vee vesinikuks ja hapnikuks.

Veest vesiniku eraldamiseks on efektiivseim kuiv
elektrolüüsi aparaat.Ta ei ole kuiv aga nimetus on selline.
Internetis nimetatakse seda hho generator.
Vaata w w w .instructables.c o m seal kirjeldavad kuidas ehitada hho genekat. HHO genekas toodab vesiniku koguses
mis kohe tarvitatakse,siis ei saa tekkida õnnetust.
Elektri tootmiseks ehita enda maja katusele tuulik ja päikesepaneel
sest siis saad elektrit tasuta ja selle abil elektrolüüsi tehes saad ka vesiniku tasuta-nii saad maja kütet tasuta. Vesinikuga kütmiseks on vaja katelt jne. Vesinik annab kuumust mitu tuhat celsiust,sulatab metalli. Bensiin annab kuumust 700 celsiust.
Vesiniku oktaanarv on 110.

HHO genekas annab tiivad.


https://youtu.be/lsQg3DQAoaQ


http://akb.kiev.ua/

     elektritsaabtasuta blogspot com   02.12 kell 1:13
Järvik plaanib 100 miljoniga toetada maale kolimist

Huko Aaspõllu
12.09.2019
Maaeluminister Mart Järvik (EKRE) plaanib suunata Maaelu Edendamise Sihtasutusse (MES) 100 miljonit eurot, millega toetada inimeste maale kolimist. 50 miljoniga ostaks sihtasutus maad, mida asunikele välja rentida või müüa ja 50 miljonit läheks asunikele laenudeks.

"Selline plaan on, et kapitaliseerida täiendavalt MES-i nii maaga kui ka laenurahaga. Need samas ei juhtu kohe. Maa ostmise jaoks on MES-il vaja seadusemuudatust ja raha riigieelarvest otse panna ei ole. Siin tulevad uue perioodi laenurahad mängu või Euroopa Liidu rahad, mida on võimalik täiendavalt MES-i suunata," ütles Mart Järvik. "Või näiteks, kui riik võtab mingiteks puhkudeks laenu, siis võtab suurema koguse ja MES saab siis seda osaliselt kasutada," rääkis maaeluminister.

Pool rahast läheks Järviku sõnul maade kokkuostmise jaoks, seejuures, kui maad müüvad eraisikud, ei peaks nad sellelt tulumaksu maksma. "MES kui riigi esindaja ostaks turult turuhinnaga maid MES-i bilansi. Eraisikutest müüjatel peaks olema huvi selle läbi, et kui teha vastav seadusemuudatus, siis eraisik ei peaks MES-ile müües maksma tulumaksu," rääkis Järvik ja lisas, et see peaks vähendama inimeste soovi kokkuostjatele maid müüa.

"Kokku ostetud maid saaks maale tulijatele rentida. Võimalusel ka müüa. Nii nagu hetkeolukord nõuab. Samuti võib MES neid maid täiendavalt kasutada, kui nad on MES-i bilansis, laenude garanteerimisel," rääkis Järvik. "Me koostame andmebaasi, et kus omavalitsustes on maid. Kus on äkki mõni vana talukoht veel, kus on nii maa kui mets olemas, müüa või rentida soovijale. Sellised mõtted on kõik lauas ja MES-i uude strateegiasse kirjutame neid sisse."

Lisaks on plaanis riigile kuuluvad maad viia Maaelu Edendamise Sihtasutusse, et neid siis asunikele kasutada anda. "Need, mis on maa-ameti poolt pikkadeks aastateks rendile antud, neid me paraku ei saa. Aga kindlasti läheb meilt taotlus teele, et MES-ile võimalusel täiendavaid maid juurde anda ka riigi poolt," rääkis Järvik. "Põllumaad meil on. Aga meil on ka tekkinud olukord, kus üksikute kokkuostjate kätte on liikunud väga suured hulgad hektareid. Kümnetes tuhandetes hektarites. Sellele tuleb pidurit tõmmata."


Ratas tõmbas kriipsu peale Järviku suurtele algatustele (2)
Kokkuostjatelt samas maad praegu veel plaanis ostma hakata ei ole. "Seda tuleks turutingimustel osta, aga selleks ei näe hetkel vajadust. See eeldab väga suurte riigiinvesteeringute tegemist sellesse. Siis peab olukord kardinaalselt veel halvemaks muutuma, et selliseid otsuseid vastu võtta," märkis Järvik.

Teine pool 50 miljonist eurost läheks asunikele laenude andmiseks. "Üldjuhul on niimoodi, et need, kes tahavad minna, nendel on ka mingi oma kapital olemas. Ja nad kas pigem tahavad laenu oma äriplaani ellu viimiseks või on mõnel juhul ka eluaseme või maa soetamiseks. Me ei taha kindlasti siin piiranguid ette panna. Me tahame luua tingimusi, et inimestel oleks võimalik maale elama asuda ja seal tegeleda ettevõtlusega, on see põllumajandus või muu ettevõtlus. Me tahame, et maapiirkonnad ei tühjeneks," rääkis Järvik.

Täpselt ei ole veel teada, mitut soovijat võiks maale siirdumises toetada. "Need on sellised indikatiivsed summad kõik. Me ei ole midagi veel saanud ja ei ole sellist matemaatikat veel teinud. Maatükid võivad olla erineva suuruse ja erineva hinnaga ja seda on väga raske prognoosida, kui mitu. Aga kindlasti tahaks, et neid oleks kümnetes ja headest edulugudest tahaks, et ajakirjandus hakkaks neid kajastama. Sellised plaanid on," ütles Järvik.

Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioonilepingus on kirjas, et valitsuspartnerid soodustavad inimeste tagasipöördumist maapiirkondadesse. Samuti suurendavad partnerid investeeringutoetusi ning eluasemelaenude ja ettevõtete investeeringulaenude käendamist maapiirkondades.

Maaelu Edendamise Sihtasutus on loodud maapiirkondade ettevõtluse toetamiseks. Sihtasutus anneb laene, käendab võlakohustusi ja kujundab maaelu mainet. Sihtasutuse omakapital on 61,8 miljonit eurot ja möödunud aasta tulud olid 5,8 miljonit eurot.uudi maffia eesotsas     Helme ka pundis  29.11 kell 16:03
no on lugu...
Mart Järvikul võis olla palju plaane, kinkida noortele maad... Kinkida hobune ,lehm,motikas jne. lisaks anda noortele peredele 2 hektarit maad..(.Petseri taga metsas) jne.

Tuleb vaadata tegelikku seisu:
Hetkel pole (paljuski tänu Ratse eelmisele valitsemisele) koalitsoonil raha paljude vajalke tegevuste jaoks.Riigile kuulub küll maid ja metsi,aga sellist koalitsiooni täna pole ,kes seda tasuta kingiks/jaotaks..(see tasuta lubaduste rida ongi kergeusklikele,kes annavad hääled ja jäävad ootama..)parku on see tõde.

     elektritsaabtasuta blogspot com   28.11 kell 16:33
Mart Järvikule sest tema plaan oli kinkida noortele maad...ta soovis,et noortele peredele antaks 2 hektarit maad...
Paraku juudi maffia eesotsas KaKa ja Helmetega karistas teda selle eest vallandamisega..

arvamus     Kuulajalt  28.11 kell 16:08
Inimesed vist ei tea, et eraldiste nimekiri on avalik ega muidu ei aetaks rumalat juttu ja sõimataks.


arvamus     Kuulajalt  28.11 kell 16:03
Sõimatakse EKRET. Lugege nimekirja ja vaadake kellele raha on eraldatud.

Koolid, lasteaiad ja eesti kuultuuri toetavatele ühingud. Silmakirjalik REF on kõikidel aastatel, mil võimul oli, olnud üks suuremaid endale jagavaid erakondi.

eetika on õige väljend     katuserahas  28.11 kell 16:03
annetusrahad erakondadele, millega ostavad ärimehed omale soodsaid seadusi äri ajamiseks on korruptsioon.
Erakondade annetused selle pärast peavadki olema avalikud(mitte kilekotis 1000 -kaupa erakonna liikmete poolt toodud,mis on ka tegelikult kuridegu)


pole midagi eetilist ja kui see on riigikogus kinnitatud ,pole ka midagi ebaeetilist
-Samas pole päris õigus annetuste keelamine,poliitika on erakonna liikmete ja toetajate toetusel toimiv tegevus.avalik toetus peaks andma valijatele võimaluse näha kas tehakse totuse andjale kasulikke otsuseid,ning alati on võimalik neid hääletades mitte toetada.
Ka kõnealune katuseraha on sisult seadustatud korruptsioon..(nagu Varas seaduses e. aus varas kurjategija kõrgeim "seisus")varas, kes järgib/kasutab seadust..

     .  28.11 kell 16:00
Annaksin ,,Kodutunne,, saatele.Vaadates seda saadet või maapiirkondades ringi liikudes näeme,missugune edulugu riik meil tegelikult on.Väga suur hulk inimesi elab ebainimlikes tingimustes,aga sellest ei räägita pea üldse.

UUS TUNNEL     Udo Kõiv  28.11 kell 15:59
Teeks LGBT tunneli, kus lapseostjad,lgbt juhatus, Reimo Mets, Peeter Rebane ja kõik teised homoktivistid annetaksid raha ravi vajavatele lastele ? ! ?

Tänuraha     Tiina   28.11 kell 15:55
Katuse raha sobiks hästi MTÜ-le "Igale Lapsele Kodu", vabatahtlikud teevad tänuväärset tööd vanemateta kasvanud laste heaks.
Soovitan omlat poolt sõna katuseraha ümber nimetada TÄNURAHAKS. Katusrahal on kibe maitse.

katuseraha     Udo Kõiv  28.11 kell 15:55
Tuleks anda laste tervishoidu ja võtta LGBT lt ära !!

     Avo  28.11 kell 15:52
Annaks näiteuseks haiglatele kes mingit tarvilikku seadet annetuste näol saada soovivad. Näiteks Lastehaiglale uue lastereanimobiili soetamiseks

     Helgi  28.11 kell 15:51
Kuna Riina Solman on väga tubli,siis annaksin temale võimaluse valida see koht,mida selle rahaga teha.

Ebaeetiline     Kuulaja  28.11 kell 15:45
Katuseraha on häälte ostmine. Nii nagu annetusrahad erakondadele, millega ostavad ärimehed omale soodsaid seadusi äri ajamiseks. Mina liigitan need mõlemad ebaeetiliste võtete hulka,mis tuleks keelustada!

Vananevale eestile     vana ja haige  28.11 kell 15:42
1, Ikka vanadele ja Riiklikud Hooldekodud avada !
Põhjendus ; Sest hooldatava lapsed peaksid tööl käima,
Kõik SEE Raha Vananeva rahva Hooldamisele :

     elektritsaabtasuta blogspot com   28.11 kell 15:30
Selle katuserahaga tuleks ravida selliseid vaimuhaigeid poliitikuid nagu Kaja Kallas,Helmed,Solman,Bronstein,Anvar Samost jpt. Loe Siioni tarkade protokolle ja vaata kes on Eesti poliitikas juhtival kohal.

     Aiku  28.11 kell 15:12
Naabri Jürkal katus täitsa läbi ei tea kus seda raha antakse ?

     Tom  28.11 kell 15:06
Ei pea õigeks katuserahasüsteemi. Poliitik jagagu soovikorral oma raha,mitte maksumaksjalt saadut.

1-20 | 21-23