Kust on järgmist pauku oodata?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

Inflatsiooni tekitatakse      Inflatsiooni tekitatakse   05.01 kell 4:21
Inf latsi ooni te kitatak se :
a) R aha trük kimisega.
b) Sise ndhindade tõst mise ab il keskp ankade kasu mi tarb ek s.
Ni i k uis tõs tetakse elek trivoolu hi nda s iis autom aatselt kerki vad hinn ad teenu stele ja tood etele ag a palg ad ei ker ki.

A. R. :” Mõt teid partei dele ma ksukooru muse radi kaalse vähen damise elluv iimiseks (aga är ge loot kegi, parte idel ei jät ku mõis t ust ja m une):

Alat es aas tast 9 73 toim us Ingl ismaal ra ha ümb er münt imine iga ku ue a asta tag ant. See toim us järgne valt: kunin glik raha pada m uutis ig a ku ue aa sta j ärel olemas olevad vaegvää rtuslikud mün did makseva hendina keht etuks, kog us n eed kokk u ja mün tis uue väli musega mün tideks. S eda aga nii, et iga nelj a vana mün di va stu an dis välja ain ult kolm uut m ünti ehk 25 % väh em. Iga ku ue aas ta tagant korri geeris kun inglik raha pada ka ringl usse lastav ate mü ntide kog uarvu, lähtu des otsu se tegem isel järg mise kuus-aast aku planeerita vast riigi üldis est rahavaja dusest reaalm ajanduse käita misel. Sellel üm bermün timisel oli kaks peamist mõtet. Esit eks toimi s ümbe rmüntim ine riigi alamatele ühe ja ainsa mak suna. Maksumä äraks oli seega 25% koguraham assist 6 aasta peale ehk 4,17% aa stas ehk 0,35% kuus. Tei seks positii vseks nähtuseks üm bermü ntimise juures oli see, et kuni münte ümber vermiti, ei kaot anud va luuta ise väärtust, st puu dus infla ts ioon ja see toetas maja nduse jä tkuvat kas vu. Selline ümb ermünt imisel põ hinev süst eem kat tis õige pea lisaks Inglis maale terve Lä äne-Euro opa.”


Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   05.01 kell 3:50
Inf latsi ooni te kitatak se :
a) R aha trük kimisega.
b) Sise ndhindade tõst mise ab il keskp ankade kasu mi tarb ek s.
Ni i k uis tõs tetakse elek trivoolu hi nda s iis autom aatselt kerki vad hinn ad teenu stele ja tood etele ag a palg ad ei ker ki.

A. R. :” Mõt teid partei dele ma ksukooru muse radi kaalse vähen damise elluv iimiseks (aga är ge loot kegi, parte idel ei jät ku mõis t ust ja m une):

Alat es aas tast 9 73 toim us Ingl ismaal ra ha ümb er münt imine iga ku ue a asta tag ant. See toim us järgne valt: kunin glik raha pada m uutis ig a ku ue aa sta j ärel olemas olevad vaegvää rtuslikud mün did makseva hendina keht etuks, kog us n eed kokk u ja mün tis uue väli musega mün tideks. S eda aga nii, et iga nelj a vana mün di va stu an dis välja ain ult kolm uut m ünti ehk 25 % väh em. Iga ku ue aas ta tagant korri geeris kun inglik raha pada ka ringl usse lastav ate mü ntide kog uarvu, lähtu des otsu se tegem isel järg mise kuus-aast aku planeerita vast riigi üldis est rahavaja dusest reaalm ajanduse käitamisel. Sellel üm bermün timisel oli kaks peamist mõtet. Esiteks toimis ümbe rmüntim ine riigi alamatele ühe ja ainsa maksuna. Maksumä äraks oli seega 25% koguraham assist 6 aasta peale ehk 4,17% aa stas ehk 0,35% kuus. Teiseks positiivseks nähtuseks ümbermüntimise juures oli see, et kuni münte ümber vermiti, ei kaotanud valuuta ise väärtust, st puu dus infla ts ioon ja see toetas maja nduse jä tkuvat kas vu. Selline ümb ermüntimisel põ hinev süst eem kat tis õige pea lisaks Inglis maale terve Lä äne-Euro opa.”     Juudid kodustasid inimkonna   28.12 kell 13:49
Koonduslaagrite elanikele pole koroona viiruse maske vaja.
Palestine solidarity campaign movement teavitab,et juudid okupeerisid Palestiinia ja hoiavad palestiinlasi koonduslaagrites.
Palestiinia elanikkonda hoitakse kahes koonduslaagris Gaza sektoris ja West Bankis.

Eesti nuumab vaenlasi      Eesti nuumab vaenlasi   28.12 kell 13:13
1)Eesti kingib Venemaale tuumarakette ja tuumaallveelaevu igal aastal 10 miljardi euro väärtuses. Sellise summa Eesti kulutab vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale. Venemaa nuumamise asemel saab kasutada vesiniku mida saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori abil mis on müügil internetis 50 euro eest.
Elektrolüüsi aparaat ehk HHO generator lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel ning hoonete kütmiseks.
2) Eesti kingib Iisraeli pankadele 10 miljardit eurot igal aastal.
Kui Eestil oleks oma keskpank siis see 10 miljardit eurot jääks Eestisse.
3) Eestil puudub Venemaaga riigipiir juba 30 aastat. Riigipiiril puudub piirivalve.
4) Peterburi maffia erastas Eesti Politsei.
Peterburi maffia erastas Eesti julgeoleku.

Vastupanuliikumine      Vastupanuliikumine   23.12 kell 0:41
Seoses üha suureneva diktatuuriga mida teostatakse varjudes koroona viiruse sildi taha on vastupanuliikumisel
Jõulude uueks traditsiooniks politsei autodele molotovi kokteilide loopimine.


Eesti nuumab Venemaad      Eesti nuumab vaenlasi   22.12 kell 22:29
Need haiged teadlased hoiavad inimkonda orjuses. Tsiviliseeritud riikides toovad rikkust robotid aga Eestis rahvas nopib kartulaid käsitsi ja kevadel paneb kartulaid mulda käsitsi. Hullem kui keskajal !!

Raskekaalulised maaharimis masinad tapavad mulla huumuse ja toidu kvaliteedi.
Raskekaalulised kartulate kombainid vajuvad mutta kinni(kartulid jäävad põllule,lähevad raisku)
ja on kallid.
Rahvas nopib kartulaid käsitsi ja kevadel paneb kartulaid mulda käsitsi.
Teadlased varastavad maksumaksjate raha miljardeid eurosid ja ei ehita kergekaalulisi roboteid mis sügisel nopiks kartulaid ja kevadel paneks mulda.

Jordaanias toodetakse odavaid roboteid :
Www.farmbot.io

Robotite kasutamise
ühistu abil saab osta kalleid roboteid milliseid ainus perekond ei suuda osta.
Robotite hinnad algavad 1500-st eurost.

     Eesti nuumab vaenlasi   22.12 kell 20:25
1)Venemaa okupeeris Eestile kuuluvad Petserimaa ja Jaanilinna alad.
2)Putin kutsus välismaal elavat vene elanikkonda tagasi Venemaale.
Saatkem viies kolonn rindele vabastama Eesti territooriumi Venemaa okupatsioonist ja ellujäänutele kinkigem seal kinnisvara ja maad.


Masendus     ats  22.12 kell 16:04
Inimesi Tallinnas, kes ei kanna maske hakatakse jõuliselt ühiskonnast eraldama. Kaua võib neid pärdikuid kannatada! Peamister kui valitsusjuht ei olnud võimeline koroonapuhangu kiirenemist Tallinnas arutama, sest valitsusel olid hommikused arutelud veel pooleli. Vajame uut peamistrit?

     Mnjah!  22.12 kell 14:27
Pool tundi tagasi, enne kella kaht olnud saates nimetati mind värdjaks. Vot, ei oodanud! Pauk missugune! On aeg lõpetada Kuku raadio kuulamine.
Ilusaid Jõule teilegi, Kuku Raadio!

     Uku  22.12 kell 14:11
Järgmist pauku on oodata sealt, kust seda kõige vähem oodatakse. Teadjad inimesed hoiavad seda kiivalt üksnes enda teada selleks, et peavoolumeediale mitte konti hambusse pista. Elame, näeme...

Ei mingit pauku, vaikne surm     taat  21.12 kell 18:37
Mingit suurt pauku pole olnud ega tulegi. Inimkonna häving toimub ikka aegapidi. Ka kõige süngemad ennustused näevad raskeid tagajärgi alles sajandi lõpuks. Kuid kõrbed roomavad edasi igal aastal ja kui kiiresti hakkab mõjuma igikeltsa sulamine ja sealt vabanev metaan, seda me ei tea, kuigi ilmselt hakkab seetõttu kliimamuutus kiirenema. Millised muutused võivad olla seotud vihmametsade hävitamise ja ookeani temperatuuri tõusuga ning loodusliku kalaressursi ammendumisega, seda me piisavalt hästi ei tea, kuid massirahutuste üha suurenev levik arenenud maades on ilmselt paratamatu. Samas pole massirahutused ja revolutsioonid ju mingi pauk, vaid üsna tavaline praktika ja selliseid tapatalguid, mis toimusid Venemaal kodusõja käigus või Hispaania kodusõja ajal ei pruugi enam toimuda. Suurte rahvarändamisteni on aega rohkem kui üks-kaks aastat. Aga lähitulevikus see aeg saabub.

keegi midagi teha ei suuda     kalamees  21.12 kell 17:14
Ja Kusti , See LOODUS VÕIB TEHA
VÄGA SUURE kliima MUUTUSE JA see toimub meiega KA EESTIMAAL ÜPRIS KIIRESTI...Jälgige ise et sellise
soojeneva ilmaga ja niiskusega kõik jääb alles ,,ei hävi ka viirused ..


nii hulluks saab minna     kusti  21.12 kell 16:34
See viimane pauk ,mis tuleb looduse soojenemisest! Ja midagi hullu otse taevast meile kõigile pähe , Täna
peaksime Kindlasti mõtlema ja ka eestis suuremate toidu varudega arvestama,Loodus on 50% muutunud.

Hea pauk     Naabermaalt  21.12 kell 16:17
Aga miks peaks pauk olema negatiivne? Äkki käib miski hea pauk, mida me ei oska oodatagi! Näiteks astub keegi väärikas ja suuremeelne inimene ette ja ütleb: LEPIME ÄRA! Jõulude ajal imed juhtuvad!

     Aiku  21.12 kell 15:57
Eks see poisikeste tänaval paugutamine peagi algab .

     Tiit  21.12 kell 15:45
Riigi võib lukku panna aga tööle peavad inimesed ikka minema. Laenud liisingud ja kommunaalid vaja maksta. Koju jääksin igaveseks kui palk jookseks.

     Ants  21.12 kell 15:33

Pauke veel tuleb veel kindlasti erinevatest valdkondadest.
Eestil on ootamatustest ülesaamise võime kahjuks kehv, sest riik on jäänud vaeseks. Poliitikud lubasid kunagi rahvale jõukust. Paraku aga lõppesid reformid hästi vaid rikaste-vähemusele.


     juhan  21.12 kell 15:18
uus hirmutamise kampaania,ei muud,Lutsargi oli täna üllatunud,segaduses,lambakari ei soovi muidu äkki vaktsineerida.

Meid on Hoiatatud     kodanik  21.12 kell 15:09
No pole midagi hullemat
Kui Kõik need hullud haigused meieni jõuavad ja need viirused- on Eestile VÄGA rasked haigused..Arstid on võimetud meid kõiki päästma
Kunagi Isa Luges "PIIBLIST
NII see meie kindel lõpp algab ,ja ikka suurte haigustega maailmas ja mis on raskete tagajärgedega

Ootus     kuulaja  21.12 kell 14:50
Ega uued ja hullemad paugud tulemata jää!

1-20 | 21-21