Kuidas kurjust välja juurida?

Sinu nimi*:  
Sinu e-mail:  
Pealkiri:  
    Sinu kommentaar*:

Homopandeemia      Homopandeemia   07.01 kell 10:08
1)
Oh kooliaeg oh kooliaeg millal sina tuled
Koolimaja peldikus lastest saavad peded

2)
Koolimaja peldikus homoaktivistid kraabivad poiste peenisesse bakterid ja siis mittehomodest saavad homoseksualistid 48 tunni jooksul.

3)
Koolimajas homoaktivistid on vägivaldsed ja julmad.
Nad vägistavad mittehomosid nakkuse levitamise otstarbel.

4)
Homoseksualism levib nakkuse kaudu ja on ravitav toore Võilille juurika abil.

Homoseksualism levib nakkuse kaudu      Homoseksualism levib nakkuse kaudu   07.01 kell 1:27
Kuna pärasool ei ole suguelund
siis Karistusseadistiku paragrahvid 151 ja 152 on õigustühised.
Homoseksualism levib nakkuse kaudu ja on ravitav toore Võilille juurika abil.

Süüteod võrdõiguslikkuse vastu
§ 151. Vaenu õhutamine
(1) Tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, –
karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui
1) sellega on põhjustatud inimese surm või tekitatud tervisekahjustus või muu raske tagajärg või
2) see on toime pandud isiku poolt, keda on varem karistatud sellise teo eest või
3) see on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 – jõust. 01.01.2011]

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.
[RT I 2006, 31, 234 – jõust. 16.07.2006]

§ 152. Võrdõiguslikkuse rikkumine
(1) Inimese õiguste ebaseadusliku piiramise või inimesele ebaseaduslike eeliste andmise eest tema rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste, varalise või sotsiaalse seisundi alusel –
karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) vähemalt teist korda või
2) kui sellega on tekitatud oluline kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või avalikele huvidele, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
[RT I 2006, 31, 234 – jõust. 16.07.2006]

Maha liigkasu pangandus      Eesti nuumab vaenlasi   07.01 kell 1:23
Juudid kirjutasid piibli ja sellega programmeerisid inimkonna lammasteks.
Juudid olid sotsialismi loojateks ja sellega tapsid Venemaal 66 miljonit inimest.
Juut Nietzsche oli natsionaal sotsialismi looja...
Juudid kodustasid inimkonna panganduse abil.
Rothschildi perekonnale kuuluvad kõik keskpangad.
Keskpankade kaudu juhivad inimkonda.

pärasool ei ole suguelund     pärasool ei ole suguelund  07.01 kell 0:53
Kuna pärasool ei ole suguelund
siis Karistusseadistiku paragrahvid 150 ja 151 on õigustühised.
Homoseksualism levib nakkuse kaudu ja on ravitav toore Võilille juurika abil.Jumal lõi veemootoriga auto      Jumal lõi veemootoriga auto  07.01 kell 0:08
Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.”
Jumal lõi maailma oma sõna läbi. Jumal käskis universumitel, tähtedel, planeetidel, mägedel, jõgedel, järvedel ja igal väikesel kivikesel asuda oma kohale ning iga viimnegi neist kuuletus ning pole kordagi mässanud Tema määruste vastu. Jumal on Looja ja inimene on loodu. Temal on suveräänsus selle maailma üle ning kõiges, mis siin sünnib. Meie saame vaid rahus igat päeva elada, teades, et oleme Tema kaitse all ning Temal on teada kõik, mis juhtuma hakkab.

Jumal lõi veemootoriga auto.

Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit eurot, mis teeb 7500 eurot iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitas Jarmo Tuisk küsimuse.
Eesti raiskab 10 miljardit eurot vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale igal aastal.

Vene bensiini ja diisli ning maagaasi asemel saab kasutada vesiniku mida saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori abil.
HHO generator ehk elektrolüüsi aparaat lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel ning hoonete kütmiseks.
HHO generator on müügil internetis 50 euro eest.

A.
Vesinik kolbmootori kütusena
Kolbmootoris kasutatakse kütusena nii puhast vesinikku kui ka paukgaasi. Selleks et neid
gaasilisi kütuseid oleks võimalik mootori kütusena kasutada, tuleb ümber ehitada mootori
toitesüsteem. Kuna paukgaas ja vesinik lastakse mootorisse gaasina siis esimese asjana on
vaja teistsuguseid pihusteid, millega oleks võimalik gaasi pihustada. Tavalised kütusele
mõeldud pihustid selleks ei sobi. Lisaks on vaja eraldi paaki, kus paukgaasi või vesinikku
hoida. Üks oluline komponent on ka kütuseelement millega veeldatud vesinikust saaks
gaas. Samas ei tohi unustada korralikku doseerimissüsteemi, läbi mille gaas jõuab pihusti￾teni. Doseerimissüsteem on vajalik mootori korralikuks tööks, liiga väikese gaasi kogusega
ei tööta mootor korralikult ning liiga suure kogusega võib mootorit kahjustada. Selle kütu￾se puhul on probleemiks kütuse saamine ja hoiustamine. Paukgaasi saab toota erineval
moel, kuid veest elektrolüüsi teel tootmisega oleks seda võimalik teha ka sõidukis vesinik￾generaatori abil. Elektrolüüs on elektrivooluga toimuv keemiline protsess [11], kus antud
juhul lõhustatakse vee molekul kaheks osaks vesinikuks ja üheks osaks hapnikuks. Sellega
saaks toota vajaliku gaasi ka koguaeg masina töötades, selleks on vaja paigaldada masinale
vesinikgeneraator. See protsess aga nõuab palju energiat ning mootori tööks ainult pauk￾gaasiga oleks vaja väga suurt vesinikgeneraatorit. BMW on maailmas üks autotootjatest,
kes on valmis ehitanud vesinikul töötava kolbmootoriga auto. Selle tarbeks ehitas BMW
ühe oma sisepõlemis kolbmootori põhjalikult ümber, et seda saaks kasutada vesinik kütu￾sega. BMW vesinik kolbmootoriga auto on näha joonisel 2.3 [12].
Joonis 2.3 BMW vesinik kolbmootoriga auto (Diesel Station).

A.1.
Selliseid veemootoriga autosid ehitas Stanley Meyer USA-s kes võttis patendi nendele.
YouTube’s on tema intervjuud saadaval.

A.2.
BMW toodab selliseid.

BMW Hydrogen 7 on piiratud tootmisega vesiniku sisepõlemismootoriga sõiduk, mis on ehitatud aastatel 2005-2007 [1] Saksa autotootja BMW poolt. Auto põhineb BMW traditsioonilisel bensiinimootoriga BMW 7. seeria (E65) sõidukitel ja täpsemalt 760Li. See kasutab sama 6-liitrist V-12 mootorit nagu 760i ja 760Li; seda on aga muudetud, et võimaldada ka vesiniku ja bensiini põlemist, muutes selle kahevalentseks mootoriks. Erinevalt paljudest teistest praegustest vesinikkütusega sõidukitest, näiteks Hyundai, Honda, General Motors ja Daimler AG toodetud sõidukitest, mis kasutavad kütuseelementide tehnoloogiat ja vesinikku, et toota sõidukit, töötab BMW Hydrogen 7 vesinikku sisepõlemismootoris .

B.
Vesinik lisakütusena
Lisakütusena kasutatakse samuti paukgaasi. Kuid lisakütusena kasutamise eeliseks on see,
et mootor ei vaja ümber ehitust. Lisaks on plussiks see, et vajalik gaasi kogus on väiksem
kuna mootor ei tööta ainult paukgaasiga, vaid gaas aitab põhikütust paremini põletada.
Seega saab seda toota masinal asuva vesinikgeneraatoriga, mis võib olla palju väiksem kui
ainult paukgaasil töötava mootori vesinikgeneraator. Paukgaasi saab toota ka väljaspool
sõidukit, kuid siis tuleb võib tekkida probleeme selle tankimise ning hoiustamisega. Liht￾sam on seda toota vesinikgeneraatoriga sõidukis, sest siis kaob ära vajadus seda eraldi ma￾huti hoiustada. Kuna paukgaasi ei ole vaja mootori töös hoidmiseks, selleks et põletada
efektiivsemalt fossiilseid kütuseid ning vähendada kahjulike ühendite keskkonda sattumist.
Sel juhul piisab sellest, kui paukgaasi toodetakse sõidukis asuva vesinikgeneraatoriga.
Paukgaas juhitakse mootorisse läbi õhuvõtu süsteemi. Ühendus, kust paukgaas õhuvõtu
süsteemi juhitakse asub tavaliselt õhufiltri ja kollektori vahelisel ühendusel. Sealt kaudu
jõuab paukgaas tänu mootori tekitatud hõrendusele koos mootori tööks vajaliku õhuga si￾lindritesse. Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem on näha joonisel 2.4.
Joonis 2.4 Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem (Magnation Water Technologies)
Paukgaas on vesiniku ja hapniku segu, koosnedes kahest osast vesinikust ja ühest osast
hapnikust. Paukgaas on väga kergesti süttiv gaas mis aitab paremini süüdata ja põletada.

C.
Elektrolüüsi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne. Ehitamise juhised on veebis http://www.instructables.com. vaata selle veebi otsingust ” Dry Cell Electrolyzer “.
Lisaks elektrolüüsi aparaadile on tarvis gaasilukku,publerit ,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile paigaldatakse auto aku, autole lisa elektri generaator sest elektrolüüsi aparaat vajab 20 Amprit,miskit veel. Veepaagis olevale veele lisatakse tsipake soodat.

Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta     Elektrolüüsi aparaat annab kütust tasuta   06.01 kell 17:32
Kurjust tekitatakse linnastumise peale surumisega. Rahvas pagendatakse maalt linnadesse.
Pangad ei anna laenu maapiirkondadesse jne.
Kurjuse peatamiseks tuleb Eesti elukeskkond viia looduse keskele metsadesse. Eesti elukeskkonna viib tagasi maale looduse keskele tasuta elekter ja kütus.
Kütust saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori abil.

Eestis kulub igal aastal autokütusele umbes 10 miljardit eurot, mis teeb 7500 eurot iga inimese kohta (rinnalapsest raugani). „See raha läheb naftašeikide taskusse. Milleks me neile seda kümnist maksame, kui nutika planeerimise abil saaksime kõik oma sõidud tehtud kodumaal toodetud energiaga?” püstitas Jarmo Tuisk küsimuse.
Eesti raiskab 10 miljardit eurot vene bensiini ja diisli ning maagaasi peale igal aastal.

Vene bensiini ja diisli ning maagaasi asemel saab kasutada vesiniku mida saab tasuta piiramatus koguses HHO generatori abil.
HHO generator ehk elektrolüüsi aparaat lahutab veest vesiniku mida kasutatakse sisepõlemis mootoreis bensiini ja diisli asemel ning hoonete kütmiseks.
HHO generator on müügil internetis 50 euro eest.

A.
Vesinik kolbmootori kütusena
Kolbmootoris kasutatakse kütusena nii puhast vesinikku kui ka paukgaasi. Selleks et neid
gaasilisi kütuseid oleks võimalik mootori kütusena kasutada, tuleb ümber ehitada mootori
toitesüsteem. Kuna paukgaas ja vesinik lastakse mootorisse gaasina siis esimese asjana on
vaja teistsuguseid pihusteid, millega oleks võimalik gaasi pihustada. Tavalised kütusele
mõeldud pihustid selleks ei sobi. Lisaks on vaja eraldi paaki, kus paukgaasi või vesinikku
hoida. Üks oluline komponent on ka kütuseelement millega veeldatud vesinikust saaks
gaas. Samas ei tohi unustada korralikku doseerimissüsteemi, läbi mille gaas jõuab pihusti￾teni. Doseerimissüsteem on vajalik mootori korralikuks tööks, liiga väikese gaasi kogusega
ei tööta mootor korralikult ning liiga suure kogusega võib mootorit kahjustada. Selle kütu￾se puhul on probleemiks kütuse saamine ja hoiustamine. Paukgaasi saab toota erineval
moel, kuid veest elektrolüüsi teel tootmisega oleks seda võimalik teha ka sõidukis vesinik￾generaatori abil. Elektrolüüs on elektrivooluga toimuv keemiline protsess [11], kus antud
juhul lõhustatakse vee molekul kaheks osaks vesinikuks ja üheks osaks hapnikuks. Sellega
saaks toota vajaliku gaasi ka koguaeg masina töötades, selleks on vaja paigaldada masinale
vesinikgeneraator. See protsess aga nõuab palju energiat ning mootori tööks ainult pauk￾gaasiga oleks vaja väga suurt vesinikgeneraatorit. BMW on maailmas üks autotootjatest,
kes on valmis ehitanud vesinikul töötava kolbmootoriga auto. Selle tarbeks ehitas BMW
ühe oma sisepõlemis kolbmootori põhjalikult ümber, et seda saaks kasutada vesinik kütu￾sega. BMW vesinik kolbmootoriga auto on näha joonisel 2.3 [12].
Joonis 2.3 BMW vesinik kolbmootoriga auto (Diesel Station).

A.1.
Selliseid veemootoriga autosid ehitas Stanley Meyer USA-s kes võttis patendi nendele.
YouTube's on tema intervjuud saadaval.

A.2.
BMW toodab selliseid.

BMW Hydrogen 7 on piiratud tootmisega vesiniku sisepõlemismootoriga sõiduk, mis on ehitatud aastatel 2005-2007 [1] Saksa autotootja BMW poolt. Auto põhineb BMW traditsioonilisel bensiinimootoriga BMW 7. seeria (E65) sõidukitel ja täpsemalt 760Li. See kasutab sama 6-liitrist V-12 mootorit nagu 760i ja 760Li; seda on aga muudetud, et võimaldada ka vesiniku ja bensiini põlemist, muutes selle kahevalentseks mootoriks. Erinevalt paljudest teistest praegustest vesinikkütusega sõidukitest, näiteks Hyundai, Honda, General Motors ja Daimler AG toodetud sõidukitest, mis kasutavad kütuseelementide tehnoloogiat ja vesinikku, et toota sõidukit, töötab BMW Hydrogen 7 vesinikku sisepõlemismootoris .

B.
Vesinik lisakütusena
Lisakütusena kasutatakse samuti paukgaasi. Kuid lisakütusena kasutamise eeliseks on see,
et mootor ei vaja ümber ehitust. Lisaks on plussiks see, et vajalik gaasi kogus on väiksem
kuna mootor ei tööta ainult paukgaasiga, vaid gaas aitab põhikütust paremini põletada.
Seega saab seda toota masinal asuva vesinikgeneraatoriga, mis võib olla palju väiksem kui
ainult paukgaasil töötava mootori vesinikgeneraator. Paukgaasi saab toota ka väljaspool
sõidukit, kuid siis tuleb võib tekkida probleeme selle tankimise ning hoiustamisega. Liht￾sam on seda toota vesinikgeneraatoriga sõidukis, sest siis kaob ära vajadus seda eraldi ma￾huti hoiustada. Kuna paukgaasi ei ole vaja mootori töös hoidmiseks, selleks et põletada
efektiivsemalt fossiilseid kütuseid ning vähendada kahjulike ühendite keskkonda sattumist.
Sel juhul piisab sellest, kui paukgaasi toodetakse sõidukis asuva vesinikgeneraatoriga.
Paukgaas juhitakse mootorisse läbi õhuvõtu süsteemi. Ühendus, kust paukgaas õhuvõtu
süsteemi juhitakse asub tavaliselt õhufiltri ja kollektori vahelisel ühendusel. Sealt kaudu
jõuab paukgaas tänu mootori tekitatud hõrendusele koos mootori tööks vajaliku õhuga si￾lindritesse. Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem on näha joonisel 2.4.
Joonis 2.4 Vesiniku lisakütusena kasutamise skeem (Magnation Water Technologies)
Paukgaas on vesiniku ja hapniku segu, koosnedes kahest osast vesinikust ja ühest osast
hapnikust. Paukgaas on väga kergesti süttiv gaas mis aitab paremini süüdata ja põletada.

C.
Elektrolüüsi aparaati ise meisterdada kodus,garaazis on lihtne. Ehitamise juhised on veebis www.instructables.com. vaata selle veebi otsingust " Dry Cell Electrolyzer ".
Lisaks elektrolüüsi aparaadile on tarvis gaasilukku,publerit ,voolikuid,pumpa,maandust,veepaaki,tsiklile paigaldatakse auto aku, autole lisa elektri generaator sest elektrolüüsi aparaat vajab 20 Amprit,miskit veel. Veepaagis olevale veele lisatakse tsipake soodat.


iHuman      Eesti   06.01 kell 16:58
Totaltiarismi keelustamise ja sm. Jüri Rataste ja sm. Kaja Kallaste süsteemist välistamise ehk sisepoliitika keelustamine ning kompetentsipõhisele juhtimisele üleminek lahendaks väga suure hulga probleeme. Teisallt maailma ebaviisakama rahvuse ja laste minakeskse ühiskonna teadmata meetodil kodusekasvatuse olulisusele ja teele pööramine mis saab toimuda vaid läbi kõrge kultuuri ja hariduse tasemel mis Eestis totalitaarsete valituste poolt süsteemselt on aga hävitatud. Ehk mida külvad seda lõikad. See on kõik alles algus ja see on kõik ise meisterdatud oma riigireerutite ja koputjatest pugejate ühiskonnaga. Eestit ei saa aidata nii haigeid ühiskondi on maailmas isegi täna üsna vähe. Rootsi tuleb siin meelde esmajoones vaid.

     Kodanik  06.01 kell 16:53
Eesti valitsejad poliitikud ja nende vahendajad riigiametnikud on aastaid kurjust külvanud seega paistab tuleb valitsejate eeskujul samaga vastata, kurjuse vastu võidelda kurjusega.
Mida teenivad seda ka saavad.

     Uku  06.01 kell 16:45
Igasugune katse inimühiskonnast kurjust ja õelust välja juurida on juba eos nurjumisele määratud, kuna nii headus, kui kurjus kuuluvad geneetiliselt inimeseks olemise juurde, kusjuures mõlemad tasakaalustavad teineteist. Parim, mida antud valdkonnas teha saaks, on õppida ja harjutada oma mõtteid, tundeid ja emotsioone kontrolli all hoidma, kuna iga inimese käitumine sõltub suuresti tema mõttemaailma puhtusest, ning tunnete ja emotsioonide vaoshoitusest. Vastavaid praktikaid, nõuandeid ja soovitusi võib leida esoteerilistest eneseabi kirjandusest. Kes otsib, see leiab ja kes soovib, see proovib. Olgem siis sallivad ja tolerantsed üksteise suhtes, siis muutub ka ümbritsev maailm pisut paremaks.

Mõtlemiseks     Tarmo  06.01 kell 16:27
Hea küsimus. Ka Kuku raadio võiks peeglisse vaadata ja oma kurjusest võitu saada. Kahjuks on juba mitu aastat see raadiojaam viha ja vaenu täis ja seda konservatiivide suunal. Tavaliselt algab hommik saatejuhtide hädaldamisega, siis on mingid saatekülalised, kes omakorda õli tulle valavad (täna hommikul näiteks Randpere) ja päeva peale veel hulga tänast valitsust ja ka konkreetseid isikuid mõnitavaid tegelasi. Ja seda päevast-päeva, mitte midagi ei leita positiivset nende tegevuses. Hea kui teie eetris saavad konservatiivid 5% saateaega, see on kõik, ülejäänud aeg läheb teil kahjuks vastaste solgiga ülevalamiseks. Kommentaari pole vaja avaldada aga saatejuht ikka loeb ja ehk jõuab üht-teist kohale, et on ka inimesi, kes teisiti mõtlevad.

     TALLINLANE  06.01 kell 16:12
Ei olnud sellist kurjust ja teatud inimgruppide vihkamist 5-6 aastat tagasi.Kõik hakkas tasapisi pihta kui üks erakond sai pildile.Ja nüüdseks on nad juba niipalu tolmu suutnud üles keerata,et ega see enne ei lõpe kui nad jälle kaovad prügikasti.Kui kellegi poolt teisi inimesi solvata ja alavääristada ,siis vastatakse sulle samaga.NII LIHTNE SEE ONGI !!!

Jubedikest     Rein  06.01 kell 16:03
Kui inimkond omaks piisavalt teadmisi inimese psüühikast, siis oleks kurjus ammu välja juuritud. Paraku me ei tea ei ajust ega psüühikast piisavalt ja oskame sel teemal vaid arvata. Riik peaks tagama oma inimeste julgeoleku, kuid paraku saame teada erinevaid kohtumenetlusi kus vabastatakse ohtlikke kurjategijaid, nüüd siis juba ka massimõrvareid. Kui ühiskonna peamiseks väärtuseks on vabadus, mida oleks õigem nimetada kaoseks siis mõni tüüp ikka leiab, et kui tema arust keegi norib, siis on tal õigus norija maha lasta. Sellised isikud on mõrvaks alati valmis ja tegelikult ühiskond nende tegevust õigustab, sest neil nagu kõigil teistel on inimõigused. Eestlaste arust on siis õigus mõrvata meie inimõigus? Me oleme ju nii erilised?

Kurjus on vasakpoolsus     maire  06.01 kell 15:55
Kurjus on vasakpoolsete omadus. Nt USA Antifa ja BLM on kurjuse kehastus, keda toetab 100% demokraatlik partei. ---Eestis on kurjuse kehastus reformierakond ja sotsid, see on fakt.

     Kats  06.01 kell 15:51
Seda ei saagi kahjuks teha, kuna inimesed on nii kibestunud selles praeguses olukorras, rahvus ei loe, oleneb mis on sinu enda sees, inimestel on vaja rahu ja vaikust, kuid seda ei saa sest pead käima tööl ja tõestama enda eksistentsi. Kuid palun - riigikogul taas midagi välja mõelda, võib olla uus ministergi ametisse panna, kes hakkab juurutuama eelnõu :).... Ela ise ja lase teistel ka elada!

     HEIDI  06.01 kell 15:50
Kasvatuse puudus ja enesekeskne elu on ülbuse-kurjuse vundament!

Üks väike vastik rahvus     kuulaja  06.01 kell 15:47
Eesti rahva puhul on see võimatu, sest see on juba sünniga kaasa antud! Alati tuleb omale otsida vaenlane, keda vihata ja ära panna. Mida suurema rahvastiku tihedusega riik, seda paremini ühiskonnas omavahel läbi saadakse. Eestlane on harjunud laiutama ja kus sa sellega, kui keegi külje alla kolib. Oleks aeg vaadata peeglisse ja tunnistada omale, et oleme üks väike vastikult käituv kääbusriik ja rahvus! Mul pole üldse kahju, kui kunagi selline rahvus kaob.

Iseendast peaks alustama     Mari Maasikas  06.01 kell 15:30
Leian, et kurjust välja juurida saab ainult läbi üksikisiku, kui igaüks alustab kõigepealt iseendast. Korrastades oma mõtlemist, maailma tajumist. Kui me inimestena tunneme empaatiat, ei hävita ning ei suhtu eelarvamusega teistesse. Märkan teisi ja annan endast kõik oleneva, et olla hea inimene. Kui kõik nii mõtleks ja ka tegutseks, lõppeks ka kurjus.

Kurjusest     Ats  06.01 kell 15:20
Arvamus, et kui kaob Ekre, kaob ka suur osa kurjusest meie inimeste vahel ja paranevad meie riigi suhted teiste riikidega.Praegu on helmedel vähe, et lõhestada meie ühiskonda, vaid on vaja tülitseda ka meie naaberriikidega.

     .  06.01 kell 14:29
Tere . Kapitalismi ja ebavõrdsuse peaks likvideerima , sest need tekitavadki kurjust , kadedust ja viha . Kõikide sissetulekud peaksid olema enamvähem võrdsed ja töölisklass ei peaks enam olema põlu all . Sotsialismi ajal oli rahvas väga sõbralik ja ühtne .

Eesti Veksel     Eesti Veksel  06.01 kell 14:19
1) Kurjus on liigkasu panganduse produkt. Likvideerigem liigkasu pangandus. Liigkasu panganduse asemel kasutatakse ühistulist pangandust. Eurode asemel elagu Eesti Veksel !!
2) Kurjust toodetakse inflatsiooni tekitamise abil. Likvideerigem inflatsioon. Inflatsiooni likvideerimiseks riik peab kodanikele tagastama raha mille on kasseerinud Eesti Energia elektriarvete kaudu ja enam mitte esitama elektri arveid kodanikele sest Eesti Energia on riigiasutus mille omanikuks on kõik Eesti kodanikud.
3)